Kinder- en jeugdtherapie

Soms ervaart een kind problemen in het leven. En gaan er veel dingen moeilijker dan voorheen. Een kind uit dit meestal niet in taal, maar door gedrag. Als ouder merk je dat je kind anders reageert dan eerst en je maakt je zorgen over hoe het nu verder moet. Je wilt je kind graag helpen, maar soms weet je niet goed hoe. Op school is er niet altijd tijd en ruimte om verder te onderzoeken wat er aan de hand is. En in sommige gevallen moet je te lang op hulp wachten.

Onderwijszorg Centrum ‘Cascade‘, biedt therapie, behandeling en begeleiding aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Er kunnen verschillende behandelingen worden ingezet.

Jonge kinderen van 1 tot 7 jaar die moeilijkheden ervaren met bijvoorbeeld slapen, zindelijkheid, eten en spelen. Voor kinderen die moeite hebben met veranderingen in het gezin, zoals de komst van nieuw broertje of zusje, scheiding of een post partum depressie.
Voor kinderen bij wie de ontwikkeling “anders” lijkt te gaan, waarbij ouders en/of andere opvoeders zich zorgen maken (bijv. bij taalproblemen, niet praten op school, extreme angst, etc.)

Ook voor kinderen in de basisschoolleeftijd die last hebben van angsten, in een moeilijke situatie zitten of een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, zoals een scheiding of een sterfgeval. Een kind dat hoofdpijn of buikpijn heeft, last heeft van nachtmerries. Een kind dat bang is om alleen gelaten te worden. Een kind dat problemen heeft met pesten: door anderen gepest of agressief behandeld wordt of juist zelf pest, agressief/brutaal gedrag vertoont en grenzen overschrijdt. Een kind dat problemen heeft op school: de prestaties blijven zichtbaar achter en/of u signaleert faalangst, krampachtigheid of geconcentreerdheid. Een kind met weinig zelfvertrouwen en weinig vriendjes dat hieronder lijdt en de omgang met andere kinderen of volwassenen moeilijk vindt. Een kind waarvan u merkt dat er “iets” niet klopt; het kind dat kampt met kleine of grotere problemen waar u samen (ook met school) niet uitkomt. Een kind dat een plotselinge gedragsverandering vertoont, bijvoorbeeld heel druk gedrag of stil en teruggetrokken gedrag.


 Therapie aanbod gedrag:

 • Speltherapie is een goede manier voor jonge kinderen om via spel kenbaar te maken wat hen bezighoudt. Speltherapie is geschikt voor kinderen van 2 tot 12 jaar die niet lekker in hun vel zitten zonder duidelijke oorzaak of kinderen in die leeftijdscategorie die een nare of traumatische ervaring moeten verwerken.
  Vaak is het voor jonge kinderen te bedreigend of te moeilijk om rechtstreeks te praten over wat hen dwarszit. Tijdens speltherapie gaan we samen in onze speciaal ingerichte ruimte spelen, tekenen of fantaseren. Het kind laat op die manier bewust of onbewust zien wat er in hem omgaat. Zo krijgen we inzicht in zijn belevingswereld en de problematiek. Door speltherapie kan het kind ook zijn gebeurtenissen en gevoelens een plek geven en verwerken.
 • Cognitieve gedragstherapie
  Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve behandelmethode waarbij we cognitieve therapie en gedragstherapie combineren.
  Gekleurde bril
  In de begeleiding besteden we aandacht aan de invloed van gedachten en gedrag op het gevoel van het kind. Binnen de cognitieve therapie wordt er vanuit gegaan dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die uw kind negatieve gevoelens bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor het kind de dingen ziet.
  Anders leren denken en doen
  Door anders te leren denken en anders te leren doen, verandert het gevoel en nemen de klachten af. Door een rustige opbouw en (kleine) succeservaringen komt positieve verandering tot stand. Bij deze therapie ligt de nadruk op het voeren van gesprekken, eventueel in combinatie met spel.
 • EMDR
  EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een behandelmethode om traumatische ervaringen bij kinderen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, overval, medische handelingen en pesten.
  Opnieuw opslaan met EMDR
  De gedachte achter EMDR is dat als herinneringen aan traumatische gebeurtenissen niet goed zijn opgeslagen in het geheugen, ze problemen veroorzaken. Met EMDR worden traumatische herinneringen opnieuw opgeslagen, maar dan als gewone herinneringen. Dat doen wij door beide hersenhelften beurtelings te stimuleren. Door het kind eerst aan de traumatische gebeurtenis te laten denken en vervolgens een afleidende (visuele of audio) stimulatie te geven, wordt op het natuurlijke verwerkingsproces in de hersenen gestimuleerd.
  Succes van EMDR
  Het succes van EMDR is bij zowel volwassenen als kinderen wetenschappelijk aangetoond. EMDR is ook bij kinderen een eerste keuze behandeling voor de gevolgen van psychotrauma. Meer informatie vindt u op emdr.nl
 • Mentaliserende bevorderende therapie helpt kinderen en jongeren om effectieve emotieregulatie strategieën te gebruiken. Ze leren emoties beter herkennen en reguleren. Gedragsproblemen nemen daardoor af.
  Uit balans
  Soms hebben kinderen en jongeren moeite hun emoties te reguleren. Ze hebben bijvoorbeeld onvoldoende inzicht in eigen denken, voelen en handelen. Dit kan veroorzaakt worden omdat een kind moeilijk contact maakt met zichzelf en zijn emoties.
  Ook heeft het kind moeite met het ordenen en begrenzen van deze emoties. Hierdoor raakt een kind bijvoorbeeld gespannen, heeft het last van snel wisselende stemmingen of wordt het overweldigd door emoties. Kinderen raken hierdoor snel uit evenwicht.
  Met Mentaliserende bevorderende therapie helpen we kinderen en jongeren deze belangrijke vaardigheid zich eigen te maken.
 • Ouderbegeleiding
  Een behandelsessie duurt meestal een uur per week. Een behandeling is pas echt effectief als het kind ook in het dagelijks leven nieuw gedrag oefent en aanleert. Als ouder bent u in de thuissituatie het belangrijkste steunpunt van uw kind. Ouders spelen dus een essentiële rol. Ouderbegeleiding helpt u bij de ondersteuning en coaching van uw kind.
  Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders van wie hun kind bij Kinderpraktijk Skills een behandeling of therapie volgen. Zij willen hun kind ondersteunen tijdens dit proces. Ook kunnen ouders zich geen raad weten met het gedrag van hun kind en willen ze hierbij graag hulp en begeleiding. Ouderbegeleiding kan ook bij het kind thuis plaats vinden en als ouders daar behoefte aan hebben, kan het langer doorgaan dan de behandeling.

Wat zijn de mogelijkheden?

Verschillende verzekeraars bieden in 2017 zorg voor jongeren met psychische problemen vanuit de aanvullende verzekering.
Afhankelijk van het aanvullende pakket zijn er wellicht mogelijkheden dat de zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoed. Wij adviseren u vooraf contact met uw zorgverzekeraar op te nemen om na te vragen wat de mogelijkheden zijn.

De begeleiding vanuit de GB-GGZ, wordt gegeven door onze GZ-psycholoog Marike Tijhaar. Deze behandelingen worden vergoed vanuit de jeugdzorg/gemeente. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van het wijkteam DOEN. U kunt hierna informeren bij uw gemeente.
Marike werkt in OZC- Cascade vanuit haar eigen praktijk. Praktijk voor Professionele begeleiding.
Voor informatie kunt u rechtstreeks contact met haar opnemen.Dorothé Vinke | Orthopedagoog-Generalist.

Werkt in OZC- Cascade vanuit haar eigen praktijk, Kinderpraktijk Skills. Haar behandelingen kunnen via de aanvullende verzekeringen vergoed worden via uw Zorgverzekering.
Voor informatie kunt u rechtstreeks contact met haar opnemen.

Voor alle onverzekerde zorg heeft u geen verwijzing nodig. Dan betaalt u de kosten zelf. Deze kosten kunt u wel als bijzondere ziektekosten opvoeren bij de belasting.